lipiec 2023

27 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 55/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu „Kierunek – innowacja 2023”.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu „Kierunek – innowacja 2023”. Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz § 4 Regulaminu konkursu „Kierunek – […]

25 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 53/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko in-spektora do spraw prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: […]

24 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 52/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie: Barbara […]

19 lipca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

18 lipca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 1370).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1370

19 lipca 2023

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

18 lipca 2023 r. została ogłoszona: Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369). Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 29, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1369

19 lipca 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

18 lipca 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1367). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1367

19 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 50/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i […]

14 lipca 2023

Informator o placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę

W ramach realizacji projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie podlaskim”, którego celem było wsparcie merytoryczne pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podlaskiego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych powstał Informator o  placówkach i organizacjach wspierających dziecko, rodzinę i szkołę w wybranych powiatach województwa podlaskiego. W […]

13 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 51/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje […]