8 września 2016

Deklaracja dostępności

Kuratorium Oświaty w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oraz BIP Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo opisane obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wioletta Kowieska koordynator do spraw dostępności, adres poczty elektronicznej wkowieska@kuratorium.bialystok.pl. lub telefonicznie 857484807 (w godzinach pracy urzędu). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 1. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.  Do budynku prowadzi wejście od Rynku Kościuszki. Pomieszczenie kancelarii znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia. Dostęp dla osób na wózkach jest możliwy. W celu przywołania pracownika należy użyć dzwonka umieszczonego po lewej stronie przy drzwiach wejściowych. Krawędzie skrajne schodów oznaczone są w sposób kontrastowy.  Na parkingu Urzędu oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Delegatura w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Nowej na podwyższony parter po schodach zewnętrznych, a następnie windą lub schodami na 4 piętro. Osoby na wózkach nie dostaną się na parter budynku. Na parkingu miejskim przy budynku, w którym mieszczą się pomieszczenia delegatury znajdują się 2 miejsca dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. Delegatura w Suwałkach Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki.  Do budynku prowadzi wejście ul. Pułaskiego na podwyższony parter po schodach  na 3 piętro. Osoby na wózkach kierują się podjazdem po lewej stronie schodów zewnętrznych na parter budynku. Nie ma możliwości wjechania na wózku na 3 piętro. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia potrzeby.