Kategoria: Duplikaty świadectw, dyplomów, indeksów

2 listopada 2016

Duplikaty świadectw, dyplomów, indeksów

Co należy przygotować? Należy przygotować: wniosek o wydanie duplikatu świadectwa; dowód wniesienia opłaty; kserokopię świadectwa – w przypadku posiadania takiej kopii; upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa. Jakie dokumenty trzeba wypełnić? Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest […]