Kategoria: Tryb odwołań i zażaleń

Odwołania, zażalenia

Zgodnie z art.31 ustawy z dn.7 września 1991r. o systemie oświaty Podlaski Kurator Oświaty w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie w oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, w szczególności:
  1. wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie

  2. wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania w administracyjnego:

    1. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych

    2. w stosunku do dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów

Od decyzji Podlaskiego Kuratora Oświaty jako organu pierwszej instancji przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.

Od decyzji Podlaskiego Kuratora Oświaty jako organu wyższego stopnia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Na wydane w toku postępowania postanowienia Kuratora służy stronie zażalenie, gdy ustawa lub kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi, do Ministra Edukacji Narodowej w ciągu 7 dni od doręczenia lub ogłoszenia postanowienia za pośrednictwem Podlaskiego Kuratora Oświaty.

W sprawach nie uregulowanych w ustawie o systemie oświaty do odwołań i zażaleń zastosowanie mają art. 127 i następne kodeksu postępowania administracyjnego.