Kategoria: Uwierzytelnianie dokumentów

2 listopada 2016

Uwierzytelnianie dokumentów

Co należy przygotować? Należy przygotować:

 1. wniosek o uwierzytelnienie/poświadczenie klauzulą apostille świadectwa, dyplomu, indeksu;
 2. oryginał świadectwa, dyplomu, indeksu, przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;
 3. dowód wniesienia opłaty za uwierzytelnienie dokumentu, za poświadczanie klauzulą apostille nie jest pobierana opłata;
 4. upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał dokumentu.
Jakie dokumenty trzeba wypełnić? Należy wypełnić wniosek o uwierzytelnienie/poświadczenie klauzulą apostille świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły opatruje klauzulą apostille dokumenty szkolne przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), dalej zwanej Konwencją haską. Wykaz państw- stron Konwencji haskiej dostępny jest pod następującym linkiem:
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

Jeśli dokument przeznaczony jest do obrotu prawnego w państwie niebędącym stroną Konwencji haskiej, Podlaski Kurator Oświaty dokonuje jego uwierzytelnienia.

Ile należy zapłacić?

Opłata skarbowa za uwierzytelnienie świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Narodowym Banku
Polskim numer: 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000
Odbiorca:
Kuratorium Oświaty w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok
Tytułem: opłata za uwierzytelnienie świadectwa

Gdzie i kiedy można załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • osobiście lub przez osobę trzecią (z upoważnieniem) w siedzibie
  urzędu, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 101, od poniedziałku do piątku
  w godz. 7.30 – 15.30 lub

 • korespondencyjnie – wniosek należy przesłać pocztą na w/w adres,
  również z zagranicy.

  Do wniosku należy koniecznie dołączyć:

  • oryginał dokumentu
   przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą;

  • dowód wniesienia
   opłaty (kopię przelewu bankowego);

  • w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał
   świadectwa, upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu.

Jaki jest czas realizacji?

Wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca.

Kiedy można odebrać zalegalizowany dokument?

Uwierzytelnione/poświadczone klauzulą apostille dokumenty:

 • można odebrać osobiście w siedzibie urzędu, pokój 101, od poniedziałku
  do piątku w godz. 7.30 – 15.30 (po uprzedniej informacji telefonicznej)
  lub

 • zostaną przesłane na wskazany we wniosku adres listem poleconym za
  potwierdzeniem odbioru.

Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 poz. 939 z późn. zm.).