Kategoria: Edukacja włączająca

28 kwietnia 2020

Wsparcie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Końcowe rekomendacje dotyczące działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce, wypracowane przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

Edukacja włączająca to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ostatnich latach podejmowane są różnorodne działania mające na celu poprawę jakości edukacji włączającej w polskich szkołach i placówkach oświatowych. Przygotowano szereg rozwiązań prawnych mających pomóc uczniowi z niepełnosprawnościami w realizowaniu obowiązku szkolnego i nauki. Na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach Programu Wsparcia Reform […]

24 kwietnia 2020

Edukacja włączająca – kto może nam pomóc?

Celem edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim uczniom wysokiej jakości kształcenia (Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, 2014, Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki). Edukacja włączająca często jest kojarzona z uczniami z niepełnosprawnościami lub uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczą się ze wszystkimi dziećmi. Obecnie prawie do każdej szkoły/przedszkola […]

7 lutego 2019

Projekt edukacyjny „Podnoszenie jakości edukacji włączającej”.

Prezentacja – Zindywidualizowana ścieżka kształcenia i indywidualne nauczanie Prezentacja – Zajęcia indywidualne lub w grupie do 5 osób z uczniami posiadającymi orzeczenie Uczeń z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej – artykuł Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich, uwarunkowania prawne

6 października 2017

Prezentacje z narad i konferencji

Konferencja „Bezpieczna szkoła – od teorii do praktyki” Podsumowanie konferencji „Patriotyzm i Wychowanie” Konferencje Poradnia – Uczeń – Szkoła Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej”