16 września 2021

Edukacja włączająca – seria publikacji ORE

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) zaprasza wszystkich zainteresowanych do lektury publikacji dotyczących edukacji włączającej.

Seria publikacji dotyczących edukacji włączającej jest skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także innych osób związanych z działalnością oświatową. Broszury tworzą kompleksowe źródło aktualnej wiedzy na temat podstaw prawnych i sposobów realizowania inkluzji w edukacji, zwracając uwagę na konieczność współpracy placówek oświatowych z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Autorki wszechstronnie prezentują ideę edukacji włączającej, której wdrażanie powinno polegać m.in. na stwarzaniu warunków uczniom – także tym ze SPE – do wszechstronnego rozwoju oraz osiągania sukcesów w nauce. W każdym z zeszytów wskazano najważniejsze wytyczne, przykłady dobrych praktyk i literaturę, do której warto sięgnąć.

Edukacja włączająca – seria publikacji:

  1. Edukacja włączająca w szkole – szanse i wyzwania.
  2. Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    i kształcenia specjalnego. Z doświadczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
    i kształcenia specjalnego. Z doświadczeń szkoły.
  4. Prawo oświatowe a edukacja włączająca.
  5. Współpraca z rodzicami, czyli jak rozmawiać o edukacji włączającej.

Więcej informacji na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji:
https://www.ore.edu.pl/2019/09/edukacja-wlaczajaca-seria-publikacji/