Kategoria: Uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

27 lutego 2024

Uznawanie świadectw uzyskanych w Republice Białorusi.

Z dniem 3 listopada 2023 r. przestała obowiązywać Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, stanowiąca podstawę prawną do podejmowania przez obywateli Białorusi nauki na uczelniach wyższych w Polsce. W związku z powyższym, świadectwa uzyskane w Białorusi od dnia […]

26 stycznia 2017

Świadectwa uzyskane za granicą, które nie wymagają załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach

Załatwiania dodatkowych formalności w polskich urzędach nie wymagają uzyskane za granicą świadectwa, które są w Polsce uznane z mocy prawa. Dokumenty te mogą być składane bezpośrednio w uczelni, instytucji lub u pracodawcy, bez uzyskiwania opinii innych instytucji lub organów na terenie Polski. Kuratorzy oświaty nie prowadzą postępowania w celu uznania świadectw uznanych z mocy prawa, […]

26 stycznia 2017

Uznanie lub potwierdzenie wykształcenia decyzją kuratora oświaty

UZNANIE WYKSZTAŁCENIA W wyniku postępowania administracyjnego kurator oświaty może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem potwierdzającym wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie (art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Postępowanie prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły […]