27 lutego 2024

Uznawanie świadectw uzyskanych w Republice Białorusi.

Z dniem 3 listopada 2023 r. przestała obowiązywać Umowa między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym,
równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, stanowiąca podstawę prawną
do podejmowania przez obywateli Białorusi nauki na uczelniach wyższych w Polsce.

W związku z powyższym, świadectwa uzyskane w Białorusi od dnia 29 września 2005 r.,
uprawniające do podejmowania studiów wyższych, podlegają w Polsce uznaniu w drodze
decyzji kuratora oświaty zgodnie z przepisami art. 93 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 2230) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub
innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki
uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1885).

Świadectwa uprawniające do podejmowania studiów wyższych, uzyskane w Białorusi przed
dniem 29 września 2005 r., są uznawane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości
na podstawie umów międzynarodowych, tj.:

− Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich o równoważności dokumentów o wykształceniu,
stopniach i tytułach naukowych wydawanych w PRL i ZSRR, podpisanego w Warszawie w
dniu 10 maja 1974 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 4, poz. 14 i 15);
− Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół
średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu
stopni naukowych i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze w dniu 7 czerwca 1972 roku
(Dz. U. z 1975 r. Nr 5, poz. 28 i 29).

Informacji w zakresie uznawania wykształcenia uzyskanego za granicą udzielają:
– p. Anna Sidorowicz – Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji, Kuratorium
Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, pok. Nr 301, tel. (85) 748 – 48 – 14,
– p. Marta Łapińska inspektor w Wydziale Kadr i Organizacji, Kuratorium Oświaty w
Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, pok. Nr 206. tel. (85) 748 – 48 – 01.

Załącznik: wzór wniosku o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą

Załączniki