Kategoria: Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne

4 stycznia 2021

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2021 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku […]

30 października 2017

Podstawowe informacje o akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie podlaskim

1. Akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148), w szczególności art. 117, 118; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1692); Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo […]

22 grudnia 2016

Wykaz placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty

Stan na dzień 1 września 2021 r.  Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty przyznaną po 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]