Kategoria: Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne

30 grudnia 2022

Wysokość opłaty akredytacyjnej wnoszonej w 2023 roku przez podmiot ubiegający się o akredytację kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej

Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej w kwocie 1210,74 zł. Informacja dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-wysokosci-oplaty-wnoszonej-w-2023-r-przez-podmiot-ubiegajacy-sie-o-uzyskanie-akredytacji-na-ksztalcenie-ustawiczne-prowadzone-w-formie-pozaszkolnej Opłatę akredytacyjną uiszcza się na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Numer konta w NBP O/O Białystok 22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

30 października 2017

Podstawowe informacje o akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie podlaskim

Podstawowe informacje o akredytacji form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim Akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), w szczególności art. 117, 118; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. […]

22 grudnia 2016

Wykaz placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych i posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty

Stan na dzień 31.12.2022 r.  Wykaz form kształcenia ustawicznego posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty przyznaną po 1 września 2019 r. na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 […]