4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca ważności akredytacji przyznanej placówkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) akredytacja przyznana w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jest ważna 5 lat.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z późn. zm.):

  • akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r.,
  • akredytacje kuratora oświaty przyznane przed dniem 1 września 2017 r. utraciły moc z dniem 1 września 2021 r.