18 stycznia 2024

Podstawowe informacje o akredytacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim

1. Akty prawne

1)   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) – dalej ustawa Prawo oświatowe;

2)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r.  poz. 1692) – dalej rozporządzenie ws. akredytacji;

3)    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2175);

4)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391);

5)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316, z późn. zm.);

6)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991, z późn. zm.);

7)    Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 września 2023 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznego branżowego centrum umiejętności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2066);

8)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r. poz. 467, z późn. zm.);

9)    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.);

10)  Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.);

11)  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735).

2. Istota akredytacji

Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia.

Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.

Poddanie się procesowi akredytacji jest dobrowolne.

Procedura przyznania akredytacji na daną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego podejmowana jest, po wpłynięciu stosownego wniosku do właściwego kuratora oświaty.

We wniosku o przyznanie akredytacji wskazuje się tylko jedną formę pozaszkolną, w której prowadzone jest kształcenie, (o której mowa w art. 117 ust. 1a ustawy Prawo oświatowe) z doprecyzowanym zakresem kształcenia w danej formie.

Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej składa dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot.

3.  Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego podlegające akredytacji (art. 117 ust. 1a ustawy Prawo oświatowe):

1)   kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2)   kurs umiejętności zawodowych;

3)   kurs kompetencji ogólnych;

4)   turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;

4a) branżowe szkolenie zawodowe;

5)   kurs, inny niż wyżej wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych, prowadzony w oparciu o programy określone na podstawie przepisów dotyczących uzyskiwania i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiany kwalifikacji zawodowych.

4. Podmioty uprawnione do prowadzenia poszczególnych form kształcenia ustawicznego (art. 117 ust. 2-2e ustawy Prawo oświatowe)

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

1)   publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

2)   publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;

3)   instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy), oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 tej ustawy (agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe;

4)   podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118 ustawy Prawo oświatowe.

Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:

1)   publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

2)   publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Kursy kompetencji ogólnych mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

1)   publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;

2)   publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego;

3)   publiczne i niepubliczne branżowe centra umiejętności.

Branżowe szkolenia zawodowe mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne branżowe centra umiejętności.

Kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5, mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego i branżowe centra umiejętności.

5. Placówki/podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji (art. 118 ust.  1-1a i ust. 8-8a ustawy Prawo oświatowe):

1)   publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego;

2)   publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego;

3)   publiczne i niepubliczne branżowe centra umiejętności;

4)   podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (tj. działalność oświatową nieobejmującą prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 ustawy Prawo oświatowe, lub innej formy wychowania przedszkolnego), podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat;

5)   instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat.

6.  Akredytację może uzyskać placówka/centrum, które (art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe):

1)   prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;

2)   opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;

3)   zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

4)   zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

5)   zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej;

6)   zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;

7)   zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;

8)   udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne;

9)      prowadzi dokumentację kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5

7. Składanie wniosku

Wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej składa – do Podlaskiego Kuratora Oświaty – dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot, wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia ws. akredytacji.

Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja.

Wnioski o przyznanie akredytacji można składać osobiście w kancelarii podawczej Kuratorium Oświaty w Białymstoku (pok. 104) lub przesyłać pocztą na adres:

Podlaski Kurator Oświaty
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

8.  Do wniosku o przyznanie akredytacji dołącza się (§ 3 ust. 3 rozporządzenia ws. akredytacji):

1)   kopię aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego;

2)   kopię statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot;

3)   własną ocenę kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

4)   dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, albo oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych całości kształcenia nieodpłatnie

9.  Opłata akredytacyjna

Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji, z wyjątkiem placówki albo innego podmiotu, które całość kształcenia prowadzą nieodpłatnie, wnoszą opłatę akredytacyjną na poniżej wskazany rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Białymstoku z dopiskiem opłata akredytacyjna:

Numer konta: NBP O/O Białystok
22 1010 1049 1004 0722 3100 0000

Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia wniosku.

W 2024 roku wysokość wnoszonej opłaty akredytacyjnej wynosi 1290,65 zł.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym zwaloryzowanej średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej.

10.  Proces rozpatrywania wniosku obejmuje:

1)   ocenę formalną złożonego wniosku i dołączonej dokumentacji (załączników) – przeprowadzaną przez wizytatora; w przypadku, gdy złożony wniosek wraz z załącznikami nie spełnia wymogów formalnych, kurator oświaty zwraca się na piśmie do wnioskodawcy (dyrektora placówki lub osoby reprezentującej inny podmiot) o usunięcie stwierdzonych braków w wyznaczonym terminie;

2)   ocenę merytoryczną kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej –przeprowadzaną przez zespół akredytacyjny powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – w zakresie spełnienia warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe na podstawie: wniosku o przyznanie akredytacji oraz dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1-3 rozporządzenia ws. akredytacji;

3)   ocenę stanu faktycznego dokonaną przez zespół akredytacyjny w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji;

4)   wydanie przez Podlaskiego Kuratora Oświaty decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce albo innemu podmiotowi prowadzącemu kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.

11.  Zespół akredytacyjny

W skład zespołu akredytacyjnego powoływanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty wchodzą:

1)   dwaj przedstawiciele kuratora oświaty wyznaczeni spośród pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, z pośród których Podlaski Kurator Oświaty wskazuje przewodniczącego zespołu akredytacyjnego;

2)   przedstawiciel wojewódzkiego urzędu pracy, w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną prowadzoną przez powiat;

3)   przedstawiciel powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – w przypadku ubiegania się o przyznanie akredytacji przez placówkę publiczną inną niż prowadzona przez powiat, placówkę niepubliczną lub inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych;

4)   przedstawiciel organizacji pracodawców;

5)   w skład zespołu może być powołany specjalista w zakresie określonej dziedziny wiedzy dotyczącej kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji (na wniosek przewodniczącego zespołu).

Zespół akredytacyjny ocenia spełnianie przez placówkę warunków na podstawie:

1)   wniosku oraz załączonych do niego dokumentów (załączników),

2)   oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscach prowadzenia kształcenia zgłoszonego do akredytacji.

Z prac zespołu akredytacyjnego jest sporządzany protokół.

12.  Wizyta akredytacyjna

Jeżeli ocena merytoryczna wniosku i dołączonych do niego dokumentów (załączników) potwierdza spełnianie przez placówkę warunków określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, przewodniczący zespołu akredytacyjnego ustala program i termin wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji.

Przewodniczący zespołu powiadamia na piśmie dyrektora placówki i organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osobę reprezentującą ten podmiot, o terminie i programie co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem wizyty.

13. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce akredytacji

Podlaski Kurator Oświaty uwzględniając ocenę ustaloną przez zespół akredytacyjny wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania placówce albo innemu podmiotowi prowadzącemu kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.

Od decyzji stronom przysługuje odwołanie, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Wykaz placówek posiadających akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu.

14.  Cofnięcie akredytacji

Jeżeli Podlaski Kurator Oświaty stwierdzi, że placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych nie spełnia co najmniej jednego z warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, o których mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, powiadamia o tym dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osobę reprezentującą ten podmiot, oraz wyznacza placówce albo temu podmiotowi termin do usunięcia uchybień w tym zakresie, nie krótszy niż 14 dni.

Podlaski Kurator Oświaty może również zobowiązać placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych do przedstawienia w tym terminie ponownie własnej oceny, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia ws. akredytacji, opracowanej przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą ten podmiot, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia ws. akredytacji.

Jeżeli placówka albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w terminie wyznaczonym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty nie usunie uchybień, o których mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia ws. akredytacji, Kurator może cofnąć akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczą uchybienia.

O cofnięciu akredytacji, Podlaski Kurator Oświaty niezwłocznie powiadamia dyrektora placówki oraz organ prowadzący placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osobę reprezentującą ten podmiot.

W postępowaniu akredytacyjnym stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, dotyczące terminów oraz trybu odwołań od wydanych decyzji.

15.  Koordynator zadania

Krzysztof Domas – starszy wizytator w Wydziale Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku, tel.: 85 748 48 15.

Opracowano wg stanu prawnego na dzień 12.03.2024 r.

Załączniki