30 kwietnia 2024

Zarządzenie nr 36 /2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w 2024 roku

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję konkursową do oceny i wyboru ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 5 kwietnia 2024 r. na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego w 2024 roku, w następującym składzie:

  1. Magdalena Kozłowska – przewodnicząca – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  2. Olga Granacka – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  3. Agata Łapińska – członek – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  4. Krzysztof Jakubowski – członek – przedstawiciel Związku Harcerstwa Polskiego.

§ 2

  1. Komisja rozpocznie pracę w dniu 30 kwietnia 2024 r.
  2. Komisja będzie pracować w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z dnia 5 kwietnia 2024 r., Regulamin Komisji Konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3

Do zadań komisji należy:

  1. otwarcie ofert oraz poświadczenie złożenia oferty,
  2. dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie ofert najkorzystniejszych,
  3. sporządzenie protokołu i przedłożenie go do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Komisja odrzuca ofertę w przypadku niespełnienia przez organizatora wypoczynku wymogów formalnych określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.