26 kwietnia 2024

Zarządzenie Nr 35/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 8/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia „Procedury dotyczącej wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.,
nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.

Załączniki