30 kwietnia 2024

Zarządzenie nr 34/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje:

§1. W załączniku do zarządzenia nr 36/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu komisji konkursowej do oceny i wyboru ofert w otwartych konkursach ofert na powierzenie lub na wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w województwie podlaskim wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. W skład komisji konkursowej wchodzi:

  1. trzech przedstawicieli Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  2. osoba reprezentująca organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.”
 2. § 3 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  „4) przedłożenie Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty protokołu z prac komisji konkursowej wraz z rekomendacją co do wyboru ofert.”
 3. § 8 otrzymuje brzmienie:
  „1.   Po analizie protokołu z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz z rekomendacją co do wyboru ofert Podlaski Kurator Oświaty dokonuje ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
  2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze ofert na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku, która jest jednocześnie, stroną podmiotową BIP Kuratorium, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9.”
 4. Po § 8  dodaje się § 9 w brzmieniu:
  „W przypadku uchylenia się od podpisania umowy przez organizatora wypoczynku, którego oferta została wybrana, komisja konkursowa przedkłada Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty propozycję finansowania kolejnej oferty, która uzyskała największą liczbę punktów.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r., nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.