23 kwietnia 2024

ZARZĄDZENIE NR 33/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r.
poz. 409) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie:

1)  Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, przewodnicząca Komisji,

2)  Barbara Szutko – starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych
i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,

3) Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracownika Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2024 r. w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.