7 maja 2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Terminy składania wniosków Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok kalendarzowy.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku kurator oświaty wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego roku, kurator oświaty wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Co należy przygotować?

Należy przygotować:

 • całość ww. dokumentacji należy składać w skoroszycie plastikowym z przezroczystą okładką (pozwalającym na swobodne rozdzielenie dokumentów),
 • dokumentacja powinna być wydrukowana dwustronnie,
 • dokumentacja powinna być przedziurkowana,
 • dokumentacja powinna być bezpośrednio wpięta do skoroszytu
 • dokumentacja powinna być poukładana zgodnie z kolejnością.

Nie należy:

 • umieszczać poszczególnych kartek składanej dokumentacji w osobnych koszulkach foliowych,
 • dokumentacja nie powinna zawierać stron tytułowych,
 • dokumentacja nie powinna zawierać stron oddzielających poszczególne części złożonej dokumentacji,
 • dokumentacja nie powinna zawierać przekładek,
 • dokumentacja nie powinna zawierać dokumentów zbindowanych lub w twardych oprawach,
 • dokumentacja nie powinna być spięta spinaczem bądź zszywaczem.
Nauczyciele, którzy ubiegają się o awans na zasadach obowiązujących przed 1 września 2022 r. (awans ze stażem) Dokumentacja, którą należy złożyć w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego:

Nauczyciele, którzy ubiegają się o awans na zasadach obowiązujących od dnia 1 września 2022 r. (na nowych zasadach) Dokumentacja, którą należy złożyć w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego:

Dyrektorzy szkół Dokumentacja, którą należy złożyć w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego:

 

Dyrektorzy szkół, którym powierzono stanowisko w trakcie odbywania stażu Dokumentacja, którą należy złożyć w związku z awansem zawodowym na stopień nauczyciela dyplomowanego:

Dodatkowe informacje Nauczyciel, który staż na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczął przed 1 września 2022 r. wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją składa w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Oznacza to, że nauczyciel ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie, który nie będzie kolidował z planami urlopowymi lub innymi, w związku z tym prośby nauczycieli zawierające wskazanie terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej nie będą uwzględniane.

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 2022 r., wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją składa po przepracowaniu okresu wynikającego z art. 9ca ust. 6-7 ww. ustawy (w tym skrócenia okresu przepracowania w związku z art. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730 z póżn. zm.)) oraz  posiadając co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, uzyskaną w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Gdzie i kiedy można załatwić sprawę?

Sprawę można załatwić:

 • osobiście w siedzibie urzędu, ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, pokój 206, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 lub w delegaturach Łomży i Suwałkach lub

 • korespondencyjnie – wniosek należy przesłać pocztą na w/w adres