Kategoria: Ostatnio dodane

26 lutego 2024

Zarządzenie nr 14/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2024 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego w składzie: przewodniczący – Renata Malecka, Kuratorium Oświaty w Białymstoku […]

26 lutego 2024

ZARZĄDZENIE NR 11/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Wojewódzką Komisję Odwoławczą Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego w składzie: przewodniczący – Agnieszka Anna Iwanicka, Kuratorium Oświaty […]

23 lutego 2024

Zarządzenie Nr 12/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Nr 9/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego […]

23 lutego 2024

Zarządzenie Nr 13/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi sekretariatu Podlaskiego Kuratora Oświaty i Wicekuratora Oświaty w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: […]

23 lutego 2024

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych – warsztaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli przedmiotów matematycznych i naukowotechnicznych ze szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką kompetencji metodycznych, do udziału w szkoleniu w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”. […]

23 lutego 2024

ZARZĄDZENIE NR 8/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2024 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

w sprawie powołania Zespołu do oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w 2024 r. w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na latach 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży […]

23 lutego 2024

Stypendia Programu Stypendialnego Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków prowadzi program stypendialny HORYZONTY, który jest wsparciem umożliwiającym naukę w wybranych liceach i technikach w jednym z 8 miast wojewódzkich w Polsce. W ramach przyznanego stypendium sponsorzy pokrywają koszty: 1. zamieszkania w bursie, wyżywienia, biletów komunikacji miejskiej oraz częściowo szkolnych wycieczek; 2. ferii i […]

23 lutego 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

21 lutego 2024  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 234).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od […]

22 lutego 2024

Zarządzenie nr 10/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: […]

22 lutego 2024

Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych

Od września 2023 r. Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi prowadzi akcję edukacyjną „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”. Celem organizatorów jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez spotkania organizatorzy chcą przybliżyć młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać […]

21 lutego 2024

Konkurs Wiedzy o Metrologii „Metroliga”

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku organizują Konkurs Wiedzy o Metrologii „Metroliga”. Jest on dedykowany dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się trzecia edycja konkursu. Jej hasłem przewodnim jest „Metrologia na zielono”. Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzą o pomiarach i umiejętnościami mierzenia. Do konkursu mogą […]

21 lutego 2024

Zarządzenie Nr 9/2024 z dnia 20 lutego 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracowników, w składzie: 1)      […]

21 lutego 2024

IX edycja programu edukacyjnego organizowanego przez Ministerstwo Finansów – „Finansoaktywni”

Ruszyła IX edycja programu edukacyjnego organizowanego przez Ministerstwo Finansów –„Finansoaktywni”. Tegoroczna misja programu brzmi „Podatki płacimy, korzyści widzimy” i odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. „Finansoaktywni” to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas V-VIII oraz do ich nauczycieli, którego celem jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat podatków, ukazanie […]

20 lutego 2024

Bezpłatne porady-pedagogiczne, psychologiczne i prawne – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” informuje, że od 1 stycznia 2024 r. rozpoczęło realizację projektu „Poradnictwo”. Program finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033. W ramach programu Stowarzyszenie oferuje bezpłatne porady rodzinno-pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Szczegółowe informacje […]