13 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 51/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na stanowisko wizytatora
do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Delegatura w Suwałkach

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko wizytatora
do spraw nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Delegatura w Suwałkach w następującym składzie:

  • Barbara Buraczewska – Wicekurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  • Wioletta Kowieska – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  • Bożena Obuchowska – Dyrektor Delegatury w Suwałkach, członek Komisji,
  • Małgorzata Bazyluk – Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  • Małgorzata Falkowska – Informatyk w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.