19 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 50/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie organizacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim organizuje się w roku szkolnym 2023/2024:

 1. Wojewódzki Konkurs z Biologii
 2. Wojewódzki Konkurs z Chemii
 3. Wojewódzki Konkurs z Fizyki
 4. Wojewódzki Konkurs z Geografii
 5. Wojewódzki Konkurs z Historii
 6. Wojewódzki Konkurs z Informatyki
 7. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
 8. Wojewódzki Konkurs z Języka Białoruskiego
 9. Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego
 10. Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego
 11. Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego
 12. Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego
 13. Wojewódzki Konkurs z Matematyki.

§ 2. Podlaski Kurator Oświaty może zlecić przeprowadzenie konkursów wymienionych w § 1 pkt 6, pkt 8, pkt 9 podmiotom prowadzącym działalność edukacyjną w zakresie odpowiadającym danemu rodzajowi konkursu.

§ 3. Zgłoszenia do konkursów przedmiotowych będą przyjmowane drogą elektroniczną za pomocą formularza   znajdującego się na stronie internetowej https://konkursy.kuratorium.bialystok.pl w terminach:

  1. do 8 września 2023 r. rejestracja szkoły
  2. do 15 września 2023 r. zgłoszenie nauczycieli do prac w komisjach konkursowych oraz szkół na siedziby komisji rejonowych
  3. do 29 września 2023 r. zgłoszenie uczniów do udziału w konkursach.

§ 4. Szczegółowe zasady organizacji konkursów dla uczniów szkół podstawowych określą regulaminy poszczególnych konkursów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 30 września 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r., nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.