24 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 52/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 19 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie:

  1. Barbara Buraczewska, Wicekurator Oświaty – przewodnicząca;
  2. Wioletta Kowieska – Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji – członek,
  3. Dorota Zimnoch, Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych
    i Kształcenia Specjalnego – członek,
  4. Małgorzata Bazyluk, Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji – członek.

§ 2. 1. Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny przygotowania pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku, po odbyciu części teoretycznej i praktycznej służby przygotowawczej, do należytego wykonywania obowiązków służbowych w korpusie służby cywilnej oraz znajomości organizacji i zasad funkcjonowania urzędu.

2. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 21 lipca 2023 r. w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.