25 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 53/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko in-spektora do spraw prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru  na stanowisko inspektora
do spraw prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1691, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora
do spraw prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,
  2. Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  3. Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  4. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
    i Organizacji – członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.