27 lipca 2023

ZARZĄDZENIE NR 55/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu „Kierunek – innowacja 2023”.

w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia zgłoszeń do konkursu „Kierunek – innowacja 2023”.

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty oraz § 4 Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2023” zarządza się, co następuje:

§1.Powołuje się zespół do oceny zgłoszeń do Konkursu „Kierunek – innowacja 2023”, w następującym składzie:

  1. Marek Krzysztof Brzozowski – przewodniczący zespołu,
  2. Karina Anna Smaka – sekretarz zespołu,
  3. Bożena Chomicka – członek zespołu,
  4. Grażyna Czyżewska – członek zespołu,
  5. Grzegorz Jaworowski – członek zespołu.

§ 2. Zadaniem zespołu jest ocenienie przesłanych zgłoszeń, według kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu „Kierunek – innowacja 2023” organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym specjalnych, integracyjnych, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, wyłonienie laureatów, a następnie przesłanie informacji o wyłonionych laureatach do Ministra Edukacji i Nauki.

§ 3. Posiedzenie zespołu oceniającego odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2023 roku w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.