2023

29 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 93/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zarządzenie Nr  93/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) zarządza co następuje: § 1 Przeprowadzenie […]

28 grudnia 2023

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – Zespoły Interdyscyplinarne woj. podlaskiego – baza teleadresowa 2023 r.

Przekazujemy do wiadomości i ewentualnego wykorzystania zaktualizowaną w 2023 r. bazę teleadresową Zespołów Interdyscyplinarnych woj. podlaskiego, przygotowaną i przekazaną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku. Jednocześnie informujemy, że przedmiotowa baza opublikowana została na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski. Załączniki Zespoły Interdyscypline – baza teleadresowa 2023 r. Data: 2023-12-28, rozmiar: 247 KB

28 grudnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024

22 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (Dz. U. poz. 2755). Tekst rozporządzenia

22 grudnia 2023

INFORMACJA dotycząca kwalifikacji do etapu okręgowego oraz ostatecznych wyników z etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim.

Komitet Okręgowy informuje, że zgodnie z rozdz. VII Regulaminu ww. Olimpiady w okresie odwoławczym jeden uczeń zapoznał się ze swoimi osiągniętymi wynikami. Uwag nie wniesiono. W myśl rozdz. VI pkt. 7 c) Regulaminu ww. olimpiady do etapu okręgowego zakwalifikowano n/w 35 uczniów: Lp. Imię i Nazwisko uczestnika Nazwa Szkoły, adres szkoły Numer  rejonu 1 Piotr […]

22 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 88/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024 […]

22 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 88/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie wysokości opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłaty wnoszonej przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację na obszarze województwa podlaskiego w roku 2024 […]

19 grudnia 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

18 grudnia 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2702). Tekst obwieszczenia

19 grudnia 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

18 grudnia 2023 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. poz. 2703). Tekst obwieszczenia

19 grudnia 2023

INFORMACJA dotycząca wyników z etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim.

INFORMACJA dotycząca wyników z etapu międzyszkolnego XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim. Komitet Okręgowy ww. olimpiady w Białymstoku informuje, że w dniu 8 grudnia br. odbył się etap II (międzyszkolny), w której wzięło udział […]

19 grudnia 2023

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

16 grudnia 2023  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2694). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Tekst rozporządzenia

15 grudnia 2023

INFORMACJA Nr 3 dotycząca wyników z etapu wojewódzkiego XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach lw latach 1768-1864. Za Wolność Waszą i naszą”

 

12 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 85/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty

w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji organizacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Podlaskim Kuratorze Oświaty Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] w związku z art. […]

11 grudnia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

7 grudnia 2023  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 2653). Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1-4, 10 i 15 oraz § 2, które […]

8 grudnia 2023

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2024 roku

Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 19 stycznia 2024 r. Wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 29 lutego 2024 r. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać bezpośrednio […]

7 grudnia 2023

Zarządzenie Nr 82/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej”

w sprawie ustalenia „Regulaminu Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej” Na podstawie § 25 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 59/10 Podlaskiego Kuratora Oświaty […]