9 czerwca 2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia etapu ustnego Ogólnopolskiej Olimpiady Myśli Jana Pawła II

Zarządzenie Nr 53/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia części ustnej Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” – stopień centralny w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie § 9 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.), w związku § 4 ust. 5 Regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”,  zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia części ustnej Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” – stopień centralny w składzie:

Przewodniczący – ks. dr Bogdan Skłodowski – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Członkowie:

  1. dr Elżbieta Młyńska – Archidiecezjalny Wizytator Katechetów Świeckich i Zakonnych
  2. diakon Karol Kajetan Godlewski

§2.

Zadaniem Komitetu Olimpiady jest przeprowadzenie III stopnia Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II” zgodnie z §5 regulaminu dotyczącego w/w etapu i wyłonienie po trzech laureatów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz po 5 wyróżnień z poszczególnych typów szkół.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2016/2017.