marzec 2024

29 marca 2024

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie informujemy, że dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych wskutek występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych, w tym występujących powodzi, przysługuje wsparcie w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć […]

29 marca 2024

Konkurs Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Zdrowie? Ogarniam TO”

Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej  w ramach kampanii społecznej organizuje konkurs pn. „Zdrowie? Ogarniam TO!”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas VII-VIII i uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczestnictwo w nim jest doskonałą okazją do zaprezentowania kreatywności uczniów, podzielenia się ich wizją zdrowego stylu życia, jak również możliwością zdobycia atrakcyjnych nagród. Zachęcamy […]

29 marca 2024

Informacja po okresie odwoławczym z etapu ponadwojewódzkiego XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Stycznikowego. Za Wolność Waszą i naszą” w woj. podlaskim

Załączniki Komunikat końcowy po okresie odwoławczym z etapu ponadwojewódzkiego Konkursu w w woj. podlaskim Data: 2024-03-29, rozmiar: 97 KB

28 marca 2024

INFORMATOR o zaplanowanej ofercie edukacyjnej do publicznych szkół ponadpodstawowych na szkolny 2024/2025.

INFORMATOR jest systematycznie uzupełniany przez organy prowadzące Szanowni Państwo, w związku z przygotowywaniem INFORMATORA na rok szkolny 2024/2025 o zaplanowanej na terenie województwa podlaskiego ofercie edukacyjnej publicznych szkół ponadpodstawowych i dostępnych pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego, zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji dotyczących oferty publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół […]

28 marca 2024

Współpraca placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy w zakresie wychowania i profilaktyki. Należy jednak przypomnieć, że choć zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 9 w powiązaniu z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i […]

27 marca 2024

Rekomendacje Ministra Edukacji podczas organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

Minister Edukacji rekomenduje, aby w 2024 r. podczas organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, finansowanego ze środków budżetu państwa, priorytetowo traktowano wypoczynek: promujący zdrowie poprzez zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa oraz wzmacniający zdrowie psychiczne poprzez pomoc psychologiczną i wsparcie rówieśnicze; utrwalający zasady zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej; promujący profilaktykę e-uzależnień i higienę cyfrową; […]

27 marca 2024

Projekt „Bądź Unplugged” – realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej – zgłoszenia szkół i placówek

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez Fundację Pozytywnej Profilaktyki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, moduł II. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego. Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza szkoły i placówki […]

26 marca 2024

III edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Minister Edukacji wraz z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych ogłaszają rozpoczęcie III edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”, skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. Celem ww. Konkursu jest m.in. poznanie przez uczniów historii rodzinnej oraz zainteresowanie ich tematyką poszukiwań genealogicznych, rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań związanych z kulturą i historią społeczności […]

26 marca 2024

Zarządzenie Nr 30/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw prowadzenia archiwum zakładowego w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: §  1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw prowadzenia archiwum zakładowego w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następującym składzie: […]

26 marca 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznyc

25 marca 2024 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 438). Tekst rozporządzenia

25 marca 2024

Terminy Finałów Krajowych XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Terminy Finałów Krajowych XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Finał Krajowy XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla I gr. wiekowej 17-19 czerwca – Tarnawa Finał Krajowy XLV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla II gr. wiekowej 6-7 czerwca – Bierzwnik Finał Krajowy XV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Szkół Specjalnych i Ośrodków Szkolno- […]

22 marca 2024

Informacja Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opiniowania arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2024/2025

Załączniki Załącznik nr 1 Wykaz nauczycieli 2024 Data: 2024-03-22, rozmiar: 102 KB zalacznik nr 1A Wykaz specjalistów 2024 Data: 2024-03-22, rozmiar: 103 KB Załącznik nr 2 Ogólna liczba zajęć PPP 2024 Data: 2024-03-22, rozmiar: 101 KB Załącznik nr 3 Informacja na temat liczby uczniów i etatów (art. 42d KN) 2024 Data: 2024-03-22, rozmiar: 98 KB […]