2024

14 czerwca 2024

Kampania #PlantHealth4Life – „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”

Informujemy, że 15 maja po raz drugi wystartowała kampania #PlantHealth4Life, która prowadzona jest przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Komisję Europejską (KE). W tegorocznej edycji uczestniczą 22 organizacje partnerskie działające w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. W tym roku działania kampanii realizowane będą również w Polsce, a ich koordynatorem będzie Państwowa Inspekcja Ochrony […]

14 czerwca 2024

Konkurs plastyczny „Moja rodzina”

Ośrodek Badań Biograficznych w Akademii Zamojskiej ogłasza konkurs plastyczny pod nazwą „Moja rodzina” dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z klas I-III szkół podstawowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką rysunkową, malarską, wydzieranką lub wycinanką z papieru, lub z tkanin. Prace konkursowe można zgłaszać do 15 lipca 2024 r. Ocena prac konkursowych i wybór zwycięzców przez […]

12 czerwca 2024

Nowy sposób oceny poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów w szkole podstawowej- Aplikacja cyfrowa Test FUS

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie realizuje Program „WF z AWF – Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”. Jednym z głównych założeń ww. programu jest ocena poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych uczniów szkół podstawowych, prowadzona w ramach projektu naukowego, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Filia AWF w Białej Podlaskiej. Efektem działań zespołu badawczego jest stworzenie […]

11 czerwca 2024

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Rzeczniczce Praw Dziecka

Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w Dzień Dziecka, 1 czerwca, wystartowała rekrutacja do Rady Dzieci i Młodzieży, która stanie się organem eksperckim. Rada Dzieci i Młodzieży jest powoływana po raz pierwszy w historii urzędu Rzecznika Praw Dziecka, działającego od 2000 roku. Jej zadaniem będzie w szczególności: inicjowanie kampanii społecznych i projektów edukacyjnych, organizacja Kongresu Dzieci […]

11 czerwca 2024

Wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 r.

Informujemy że na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wzory-sprawozdan-z-realizacjiprogramu-aktywna-tablica-w-2023-r, zostały zamieszczone wzory sprawozdań z realizacji Programu Aktywna tablica w 2023 r. Przypominamy, że zgodnie z § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na […]

11 czerwca 2024

Konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie ogłasza konkurs „Kompas Kreatywności – Europa Wschodnia”. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli, edukatorów, pedagogów, psychologów, trenerów oraz studentów kierunków pedagogicznych i nauk pokrewnych. Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat dotyczących dziedzictwa kulturowego narodów Europy Wschodniej. Kapituła konkursu […]

11 czerwca 2024

Zarządzenie nr 44/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu akredytacyjnego do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 roku w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2029) zarządzam, co następuje: § 1. Powołuję Zespół akredytacyjny do spraw oceny działalności Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w składzie: 1)  dr Tadeusz Andrzej Mosiek, przedstawiciel Podlaskiego […]

11 czerwca 2024

Jak uczyć, żeby nauczyć – seminarium Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie zaprasza do udziału w cyklu seminariów naukowych pt.: „Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki i psychologii”, organizowanych przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii ANS TWP w Szczecinie. Czwarte spotkanie cyklu pt. „Jak  uczyć, żeby  nauczyć – refleksje i propozycje w perspektywie nieustannego doskonalenia możliwości komunikacyjnych i coraz odważniejszego […]

10 czerwca 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” szkolenie w ramach kompleksowego programu wsparcia rodzin „Za życiem”. Działanie 5.4. Tranzycja na rynek pracy.

Szkolenie  pn. Rynek pracy dostępny dla wszystkich, adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Jest to bezpłatne, certyfikowane szkolenie dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i doradców zawodowych. Projekt jest realizowany w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” […]

10 czerwca 2024

Sale edukacyjne funkcjonujące przy jednostkach organizacyjnych PSP, w których realizowane są zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa

Jak informuje Minister Edukacji Pani Barbara Nowacka w piśmie skierowanym do kuratorów oświaty, Pan Mariusz Feltynowski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (PSP) przesłał do Ministerstwa Edukacji Narodowej informację o funkcjonowaniu przy jednostkach organizacyjnych PSP 132 sal edukacyjnych, w których są realizowane zajęcia edukacyjne z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Zajęcia prowadzone w tychże salach edukacyjnych przeznaczone są […]

7 czerwca 2024

Zarządzenie Nr 43/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 czerwca 2024 roku zmieniające zrządzenie w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 39/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku  zarządza się, co następuje: § 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 101/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2020 […]

7 czerwca 2024

Formularz aktualizacji zgłoszenia wypoczynku dzieci młodzieży

Aktualizacja zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży Organizatorzy wypoczynku, który został umieszczony w bazie wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia właściwego kuratora oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku. Zachęcamy do skorzystania z załączonego formularza korekty zgłoszenia wypoczynku, który należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok. Załączniki Formularz […]