26 marca 2024

Zarządzenie Nr 30/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 marca 2024 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta do spraw prowadzenia archiwum zakładowego w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje:

§  1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta
do spraw prowadzenia archiwum zakładowego w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w następującym składzie:

  1. Agnieszka Krokos-Janczyło – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  2. Monika Rękawek – Radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  3. Barbara Szutko – Starszy wizytator w Wydziale Przedszkoli, Szkół Podstawowych
    i Kształcenia Specjalnego, członek Komisji,
  4. Małgorzata Bazyluk – Specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,
  5. Grzegorz Jaworowski – Główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
    i Organizacji, członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.