11 kwietnia 2024

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 kwietnia roku 2024 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 110/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

1 ) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Funkcje koordynatora czynności kancelaryjnych pełni pani Małgorzata Falkowska – informatyk w            Wydziale Kadr i Organizacji.’’

2) Załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami: nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku, nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.,
nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.