29 marca 2024

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

informujemy, że dzieciom i uczniom z rodzin poszkodowanych wskutek występowania negatywnych zjawisk atmosferycznych, w tym występujących powodzi, przysługuje wsparcie w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego
na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024.

W przypadku zaistnienia uwarunkowań określonych w programie i rozporządzeniu, istnieje możliwość skorzystania ze środków finansowych przewidzianych w 2024 r. na pomoc dzieciom i uczniom (w tym na zasiłki losowe w kwocie 1 000 zł).

W związku z powyższym, w zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie zbiorczej informacji, uwzględniającej liczbę dzieci i uczniów, którym należy udzielić wsparcia w ramach ww. programu z zastrzeżeniem, że pomoc w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego oraz w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych nie może być udzielana łącznie, a maksymalna kwota pomocy przeznaczona dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 2 540 zł.

Aby skorzystać ze wsparcia należy przekazać zbiorcze informacje o obecnie występujących potrzebach uwzględniając liczbę dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc.

Zebrane informacje o potencjalnych potrzebach proszę przesłać e-PUAP oraz w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Białymstoku do dnia 10 września 2024 r., zgodnie z załączonym wzorem tabeli, dokument podpisany z pismem przewodnim, zaś w przypadku występowania dalszych potrzeb niezwłocznie po ich wystąpieniu.