27 marca 2024

Rekomendacje Ministra Edukacji podczas organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży

Minister Edukacji rekomenduje, aby w 2024 r. podczas organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, finansowanego ze środków budżetu państwa, priorytetowo traktowano wypoczynek:

  1. promujący zdrowie poprzez zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa oraz wzmacniający zdrowie psychiczne poprzez pomoc psychologiczną i wsparcie rówieśnicze;
  2. utrwalający zasady zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej;
  3. promujący profilaktykę e-uzależnień i higienę cyfrową;
  4. uwzględniający działania w zakresie edukacji historycznej, patriotycznej, zachęcający i promujący wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniający patronów 2024 r. ustanowionych przez Sejm RP, tj. Marka Hłaski, Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Melchiora Wańkowicza, Rodziny Ulmów, Zygmunta Miłkowskiego i Polskich Olimpijczyków;
  5. wzmacniający postawy prospołeczne, w tym działania z zakresu wolontariatu;
  6. integrujący społecznie dzieci i młodzież, ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pochodzące z różnych środowisk, w tym mniejszościowych grup społecznych czy kulturowych z pozostałymi uczestnikami wypoczynku, uwzględniający ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne;
  7. uwzględniający działania, w zakresie edukacji obywatelskiej, społecznej z elementami ekonomicznymi.

Senat RP ustanowił rok 2024, m.in. Rokiem Edukacji Ekonomicznej, dostrzegając istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej zarówno w codziennym życiu Polaków, jak i w szerokim ujęciu, rozwoju państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego. W tym roku przypada rocznica 100-lecia: reform gospodarczych Władysława Grabskiego, powstania polskiego złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka” – jednej z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej, jaką napisano w Polsce. W ocenie senatorów ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej będzie zarówno możliwością przypomnienia znaczenia wszystkich tych wydarzeń w historii odradzającego się państwa polskiego, jak też pokazania znaczenia edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie.