28 marca 2024

Współpraca placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do nawiązywania współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi programy w zakresie wychowania i profilaktyki.

Należy jednak przypomnieć, że choć zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 9
w powiązaniu z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dyrektor szkoły stwarza warunki do działania w szkole lub placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki, (wyjątek stanowią partie i organizacje polityczne), to podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Ważne jest, aby dyrektor wykonując zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę, pamiętał również o odpowiedzialności za bezpieczeństwo psychiczne i każdorazowo analizował zaproponowany przez podmiot zewnętrzny program pod kątem stwarzania potencjalnego zagrożenia dla prawidłowego rozwoju uczniów.

Dodatkowo, współpraca z ww. organizacjami wynikać powinna z realizowanego w szkole lub placówce programu wychowawczo-profilaktycznego opracowanego zgodnie z art. 26 ust. 2 ww. ustawy, na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, uchwalonego przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

Pamiętać należy, że dobrą praktyką jest każdorazowe indywidualne, a nie zbiorowe, danie każdemu rodzicowi/opiekunowi prawnemu możliwości wyboru czy jego dziecko powinno brać udział w przedsięwzięciach organizowanych przez podmioty z zewnątrz.