25 maja 2017

Zarządzenie Podlaskiego Kuratora Oświaty nr 52/2017 z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Na podstawie art 234 § 1 kodeksu pracy ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz.U. Nr 105 poz. 870) zarządza się, co następuje.

 § 1

Powołuje się zespół powypadkowy w składzie:

  1. Jolanta Jurgiel – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego (prowadząca sprawy bhp)
  2. Monika Rękawek – Główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej (społeczny inspektor pracy)

do ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy, któremu uległ w dniu  28.04.2017 r. pracownik Kuratorium Oświaty w Białymstoku  Pan Krzysztof Domas.

 § 2

Zadaniem zespołu powypadkowego jest niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn  wypadku przy pracy.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.