28 czerwca 2017

Zarządzenie nr 55/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078) zarządza się co następuje:

§1

Powołuję Komisję ds. nagród Ministra Edukacji Narodowej, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1. Elżbieta Kamińska – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 2. Franciszek Górski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 3. Anna Sidorowicz – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 4. Ewa Markowska – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 5. Witold Gronostajski – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 6. Sylwia Białowicz – członek, przedstawiciel nauczycieli,
 7. Bożenna Łazarewicz – członek, przedstawiciel nauczycieli,
 8. Jarosław Kałmucki – członek przedstawiciel ZNP,
 9. Agnieszka Rzeszewska – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 10. Katarzyna Zajkowska – członek, przedstawiciel KNSZZ „Solidarność 80”,
 11. Anna Karpiuk – członek, przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty.

§2

Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Ministra Edukacji Narodowej, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

 §3

 1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.
 2. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp w związku z pracą Komisji.

 §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.