6 grudnia 2022

Zarządzenie nr 84/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

ZARZĄDZENIE NR  84 /2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 5 grudnia 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Procedury opiniowania wniosków
o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2019 roku
w sprawie ustalenia Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej, w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1)        w podstawie prawnej:
a)    pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031).”,
b)   pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1709, z późn. zm.).”,
c)    pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.);
2)    w § 5 w ust. 6 wyrazy „Ministerstwa Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Edukacji i Nauki”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.
i nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r.