6 grudnia 2022

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2023

Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2023 roku

 

Do Podlaskiego Kuratora Oświaty można składać:
·         wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych do 20 stycznia 2023 r.
·         wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2023 r.

Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9 lub składać bezpośrednio w siedzibie Kuratorium.

Kto może złożyć wniosek
            Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej mogą być składane przez:
1)      dyrektorów szkół i placówek w stosunku do:
a)   nauczycieli (po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną),
b)   pozostałych pracowników,
c)    osób działających na rzecz oświaty (dotyczy Medalu Komisji Edukacji Narodowej);
2)      organy prowadzące szkoły i placówki w stosunku do dyrektorów szkół i placówek;
3)      dyrektorów Wydziałów i Delegatur Kuratorium Oświaty w Białymstoku w stosunku do dyrektorów szkół i placówek oraz pracowników Kuratorium (nie dotyczy Medalu za Długoletnią Służbę);
4)      władze statutowe związków zawodowych zrzeszające nauczycieli (nie dotyczy Medalu za Długoletnią Służbę).

Co powinna zawierać dokumentacja
Dokumentacja dotycząca orderów i odznaczeń państwowych powinna zawierać:

  1. pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do orderów i odznaczeń państwowych, z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły),

2. wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązującym aktualnie formularzu wypełniony dwustronnie na jednej kartce (odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2) –  wnioski na dwóch lub więcej kartkach zostaną odrzucone,

3. zapytanie o udzielenie informacji o osobie wypełnione w punktach od 1 do 11 oraz 12.1, z wypełnioną nazwą i adresem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz datą 21.03.2023 bez pieczęci i podpisu dyrektora, należy drukować wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 4).

Dokumentacja dotycząca Medali Komisji Edukacji Narodowej powinna zawierać:

1. pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do medalu KEN,
z podaniem stanowiska, jakie zajmuje kandydat, podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. dyrektor szkoły),

2. wniosek (w jednym egzemplarzu) dotyczący kandydata, przygotowany na obowiązujących formularzach wypełniony dwustronnie na jednej kartce (załącznik nr 3) – wnioski na dwóch lub więcej kartkach zostaną odrzucone.

 

Ważne
Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych powinny być prawidłowo przygotowane pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski sporządzone
z uchybieniem przepisów prawnych nie będą rozpatrywane. Pamiętać należy również
o piśmie przewodnim zawierającym wymienione wyżej informacje.

Ministerstwo Edukacji i Nauki sformułowało poniższe uwagi, które powinny być wykorzystywane przez jednostki organizacyjne sporządzające wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

1.    Uzasadnienia powinny prezentować konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do klasy wnioskowanego orderu i odznaczenia, mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub odznaczenia. Prezentowane osiągnięcia powinny być określone w czasie, aby można było ocenić czy miały one miejsce po, czy przed nadaniem ostatniego odznaczenia.
2.    W przypadku wniosków o Medal za Długoletnią Służbę należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków. W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach pracy zawodowej do odznaczenia na III stopień. Komisja działająca przy MEiN zwraca uwagę na bardzo częste błędy w tym obszarze, polegające m.in. na nieodpowiednim kwalifikowaniu stopnia Medalu w stosunku do stażu pracy danej osoby (np. przedkładanie do MEN wniosku o nadanie Medalu Srebrnego za Długoletnia Służbę osobie z 36- letnim stażem pracy, itp.). Ponadto Komisja zauważa także niepokojącą tendencję do ponownego przekazywania wniosków dla osób, które w danym roku nie otrzymały odznaczenia państwowego, zawierające identyczną treść, uzasadnienie, a nawet te same błędy.
3.    Uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez aktualnego pracodawcę i zawierać jego pieczęć (a w przypadku wniosków kierowanych przez związki zawodowe, poza pieczęcią pracodawcy, uzupełnieniem wniosku może być również pieczątka i podpis osoby, która działa w imieniu związku zawodowego).
4.    W uzasadnieniu wniosku o nadanie Krzyża Zasługi trzeba wskazać szczególne zasługi wykraczające poza obowiązki służbowe.
5.    Należy przestrzegać, aby informacje formalne odpowiadały informacjom zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” (tzw. KRS) – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, rodowych i nazwisk rodowych matek. Należy zwrócić uwagę, że miejsce zamieszkania (KRS) nie musi być takie jak miejsce zameldowania, o którym mowa we wniosku.
6.    Nie należy zmieniać szerokości rubryk zawartych we wnioskach ani ustalonego rozmiaru czcionki.
7.    Jednostki organizacyjne sporządzające wnioski wpisują TAK do rubryki nr 13 tylko w przypadku posłów, senatorów oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
8.    Należy wpisywać właściwe informacje do rubryki nr 15 (ordery i odznaczenia) i rubryki nr 17 (wyróżnienia i  odznaki).
9.    UWAGA!!! w rubryce nr 21 wniosku na Medal za Długoletnią Służbę) należy wpisać wyłącznie nazwę stopnia odznaczenia, a w przypadku Orderu – Odznaczenia w rubryce nr 20 wyłącznie nazwę klasy orderu lub stopnia odznaczenia. Nie należy uzupełniać daty, pieczęci i podpisu.

Podstawa prawna
Zasady i tryb nadawania orderów i odznaczeń państwowych i resortowych regulują następujące przepisy:

1)      ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1031),
2)      rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2004 r., Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.),
3)      ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1709),
4)      rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1025 z późn. zm.),
5)      rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej” trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia (Dz. U. z 2000 r. Nr 99, poz.1073 z późn. zm.),
6)      ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.),
7)      Procedura opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej wprowadzona Zarządzeniem Nr 8/2019 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2019 r., zmieniona Zarządzeniem Nr 84/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia Procedury opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

W sprawach związanych z odznaczeniami informacji udziela Magdalena Kozłowska – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój 101, tel. 85 748 48 38.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem danych osobowych jest Podlaski Kurator Oświaty, adres: Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok.
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku: Inspektor ochrony danych, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, tel. 85-748-48-05, email: iodo@kuratorium.bialystok.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO*,
    w powiązaniu z przepisami ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o orderach
    i odznaczeniach, Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia – w celu prowadzenia postępowań w sprawie nadania orderu, odznaczenia oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz inne podmioty uczestniczące w procesie nadania orderu, odznaczenia oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
  5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, prawo usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
  6. W trakcie opiniowania wniosków o nadanie orderu, oznaczenia oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowej.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie d

Załączniki