7 grudnia 2022

Zmiana Planu nadzoru Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023.

ZARZĄDZENIE NR   87/2022
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia  07  grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz § 20 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618) zarządza się, co następuje:

    § 1. W Zarządzeniu Nr 62/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku do zarządzenia:

a)  w rozdziale II Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w roku szkolnym 2022/2023 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10. Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.