22 września 2021

Zarządzenie Nr 63/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz zasad zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej

ZARZĄDZENIE NR 63 /2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 22 września 2021 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz zasad zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej

 

 

Na podstawie art. 233, art. 2378 § 1 oraz art. 2379 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§1. W Zarządzeniu Nr 75/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 września 2011 r. w sprawie ustalenia środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, stawek ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży oraz zasad zaopatrywania pracowników w środki higieny osobistej[1], wprowadza się następujące zmiany:

1) §9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Za wykonywanie przez pracownika, za jego zgodą, czynności związanych z praniem i konserwacją      odzieży roboczej wypłaca się raz na kwartał ekwiwalent pieniężny w kwocie 45,00 zł (15,00 zł za każdy miesiąc).”,
2) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 

 

 

                                                                                                        Podlaski Kurator Oświaty
mgr Beata Pietruszka

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2011
Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 06.09.2011 r.

 

 

Załącznik Nr 1
 

Tabela przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Lp. Stanowisko pracy Zakres wyposażenia

R – odzież i obuwie robocze

O – środki ochrony indywidualnej

okres użytkowania (w miesiącach lub do zużycia)
   1. Kierowca samochodu osobowego O – kamizelka odblaskowa

O – kamizelka ciepłochronna

R – fartuch roboczy

O – rękawice ochronne

O – okulary przeciwsłoneczne

do zużycia

do zużycia

do zużycia

do zużycia

do zużycia

   2. Sprzątaczka R – buty profilaktyczne

R – fartuch roboczy

O – rękawice gumowe

O – pas bezpieczeństwa do mycia okien

18 m-cy

24 m-cy

do zużycia

wg potrzeb

   3. Konserwator R – fartuch roboczy

O – obuwie robocze

O – rękawice ochronne

O – kamizelka ciepłochronna

24 m-cy

18 m-cy

do zużycia

do zużycia

   4. Rzemieślnik specjalista (obsługa kopiarek) R – fartuch roboczy

O – kamizelka ciepłochronna

O – rękawice ochronne

do zużycia

do zużycia

do zużycia

  5. Pracownik wykonujący czynności w archiwum R – fartuch roboczy

O – kamizelka ciepłochronna

O – maseczka

do zużycia

do zużycia

do zużycia

 

[1] Zarządzenie zmienione zarządzeniem nr 10/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r.