23 września 2021

Zarządzenie nr 61/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR    61 /2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia  22  września 2021 r.
w sprawie powołania komisji ds. nagród
Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
(Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję ds. nagród Podlaskiego Kuratora Oświaty, zwaną dalej „Komisją” w następującym składzie:

 1. Barbara Buraczewska           – przewodnicząca, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 2. Bożena Obuchowska            – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 3. Franciszek Górski                 – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 4. Krzysztof Sochoń                  – członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 5. Witold Gronostajski               – członek, przedstawiciel Kuratorium Oświaty,
 6. Agnieszka Zielenkiewicz       – członek, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 7. Jarosław Kałmucki                – członek, przedstawiciel ZNP,
 8. Paweł Garley                         – członek, przedstawiciel Forum Związków Zawodowych.

§ 2

 Zadaniem Komisji jest zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Podlaskiego Kuratora Oświaty, sporządzonych prawidłowo pod względem formalnym.

§ 3

 Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący. Komisja przystępuje do opiniowania wniosków, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 jej członków.

 1. Członkowie Komisji zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich danych, do których mają dostęp
  w związku z pracą Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.