11 lipca 2017

Zarządzenie nr 56/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 06 lipca 2017 roku

w sprawie procedury opiniowania planu pracy placówek doskonalenia nauczycieli

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 57/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 lipca 2013 r. zmienionego zarządzeniem Nr 55/2015 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 37/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 maja 2016 r. zarządza się co następuje:

§1.

Ustala się „Procedurę opiniowania planu pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2.

Traci moc Zarządzenie nr 55/2016 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie procedur opiniowania planu pracy placówek doskonalenia nauczycieli.

§3.

Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Załączniki