21 sierpnia 2017

Zarządzenie nr 57/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert złożonych na dwa stanowiska wizytatora do spraw nadzoru pedagogicznego w Wydziale Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

  1. Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty, przewodnicząca Komisji,
  2. Elżbieta Kamińska – dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji, członek Komisji,
  3. Franciszek Górski – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, członek Komisji,
  4. Monika Rękawek – główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,
  5. Bożena Biełous – starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym, członek Komisji,
  6. Grzegorz Jaworowski – główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Organizacyjnym, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 2

Do zadań Komisji należy:

  1. dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki złożyły wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  2. przeprowadzenie w dniu 28 sierpnia 2017 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, prawa oświatowego i kodeksu postępowania administracyjnego i dokonanie jego sprawdzenia,
  3. przeprowadzenie w dniu 28 sierpnia 2017 r. rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§ 3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatkę do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podlaski Kurator Oświaty
/-/
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń