28 czerwca 2017

Zarządzenie nr 54/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwum urzędu w Wydziale Organizacyjnym  Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1345 ze zm.) zarządza się co następuje:

§1

Powołuje się Komisję do rozpatrzenia ofert  złożonych na stanowisko referenta do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej i archiwum urzędu w Wydziale Organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1) Jolanta Jurgiel
dyrektor Wydziału Organizacyjnego, przewodnicząca Komisji,

2) Monika Rękawek
główny specjalista w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,

3) Bożena Biełous
starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym, członek Komisji,

4) Grzegorz Jaworowski
główny specjalista do spraw informatycznych w Wydziale Organizacyjnym, członek Komisji, w części dotyczącej sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§2

Do zadań Komisji należy:

  • dokonanie wstępnej selekcji złożonych ofert polegającej na analizie, czy kandydatki i kandydaci złożyli wymagane dokumenty i czy spełniają wszystkie wymogi niezbędne zamieszczone w ogłoszeniu,
  • przeprowadzenie w dniu 7 lipca 2017 r. testu wiedzy ze znajomości ustawy o służbie cywilnej, przepisów dotyczących instrukcji kancelaryjnej i prowadzenia archiwum, prawa oświatowego i kodeksu postępowania administracyjnego i dokonanie jego sprawdzenia,
  • przeprowadzenie w dniu 7 lipca 2017 rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatkami
    i kandydatami wyłonionymi do II etapu oraz dokonanie sprawdzenia umiejętności komputerowych.

§3

Komisja sporządzi protokół z przebiegu prac Komisji oraz przedstawi kandydatkę lub kandydata  do zatwierdzenia Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.