18 marca 2024

ZARZĄDZENIE NR 48 /2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 26 czerwca 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”

Na podstawie § 6 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r.
w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”
(Dz. U. z 2022 r. poz. 771) w związku z § 1 ust. 2 Porozumienia z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Józefem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką w sprawie powierzenia prowadzenia zadania dotyczącego realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – „Laboratoria przyszłości”, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 35/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu oceniającego, którego zadaniem jest dokonanie oceny wniosków złożonych o udzielenie wsparcia finansowego w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci
i młodzieży – „Laboratoria przyszłości” § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Powołuje się Zespół oceniający do dokonania oceny złożonych wniosków
o udzielenie wsparcia finansowego szkołom, o których mowa § 2 ust. 1 pkt. 1  przez organy prowadzące szkoły, o których mowa § 4 ust. 1 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży
– „Laboratoria przyszłości” (Dz. U. z 2022 r., poz. 771), zwany dalej „Zespołem”
w następującym składzie:

1)        Pan Marcin Orzechowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, przewodniczący Zespołu;

2)        Pan Marek Krzysztof  Brzozowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, wojewódzki koordynatora do spraw innowacji w edukacji, członek Zespołu;

3)        Pani Martyna Polkowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, członek Zespołu;

4)        Pan Grzegorz Jaworowski – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, członek Zespołu;

5)        Pani Anna Gałażyn – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty, członek Zespołu;

6)        Pani Natalia Topczewska – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, członek Zespołu;

7)        Pani Izabela Lutarewicz – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, członek Zespołu;”.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.