15 marca 2024

Zarządzenie nr 27/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego

Na podstawie § 25 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 2738), w porozumieniu z dyrektorami publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 59/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2023  roku w sprawie określenia planu sieci doradztwa metodycznego na terenie województwa podlaskiego załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki