15 marca 2024

Zarządzenie Nr 26/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:

1)  Wykaz stanowisk i przedziałów punktowych w poszczególnych grupach w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia,

2)  Wyniki wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,

3) Tabelę mnożników kwoty bazowej służących do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty
w Białymstoku,  stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 10/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia tabeli płacowej dla stanowisk pracy w służbie cywilnej
w Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r., nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.,
nr 62/2021 z dnia 22 września 2021 r. i nr 28/2023 z dnia 15 marca 2023 r.