18 maja 2023

ZARZĄDZENIE NR 43/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1691) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta
do spraw obsługi kancelaryjno-administracyjnej urzędu w Wydziale Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku w następującym składzie:

1)      Wioletta Kowieska – dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji, przewodnicząca Komisji,

2)      Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, członek Komisji,

3)      Małgorzata Bazyluk – specjalista w Wydziale Kadr i Organizacji, członek Komisji,

4)      Grzegorz Jaworowski – główny specjalista ds. informatycznych w Wydziale Kadr
i Organizacji – członek Komisji.

§ 2. Do zadań Komisji należy przeprowadzenie naboru zgodnie z zasadami określonymi
w „Procedurze naboru na wolne stanowiska pracy w Kuratorium Oświaty w Białymstoku”.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.