17 maja 2023

Zarządzenie Nr 42 /2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 16 maja 2023 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2023, poz. 900) § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2019r., poz. 267) oraz §2 pkt 2 Porozumienia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania określonego w Module 3 programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r., zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim Panem Bohdanem Paszkowskim a Podlaskim Kuratorem Oświaty Panią Beatą Pietruszką, postanawia się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe
o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019–2023 w składzie:

  1. Monika Maliszewska – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego,
  2. Halina Popławska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  3. Jolanta Murawska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  4. Barbara Ozorowska – przedstawiciel Podlaskiego Kuratora Oświaty.

§ 2. Zadania zespołu, o którym mowa w § 1:

  1. dokonuje oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego pod względem formalnym i merytorycznym,

2. odrzuca wnioski w przypadku niespełnienia wymogów formalnych określonych
w rozporządzeniu,

3. z przeprowadzonej oceny zespół sporządza protokół i przedkłada go Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.