2 marca 2023

Zarządzenie Nr 24/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 923, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§1

W Zarządzeniu Nr 3/2011 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych1 ze składu Zespołu Uzgodnieniowego do spraw podziału środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odwołuje się Pana Eugeniusza Mróczyńskiego, przedstawiciela ZNP.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


1 zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 14/11 z dnia 8 lutego 2011r., zarządzeniem nr 95/2013 z dnia 25 listopada 2013 r., zarządzeniem nr 14/2015  z dnia 9 marca 2015 r., zarządzeniem nr 31/2018 z dnia
2 marca 2018 r. oraz zarządzeniem nr 44/2020 z  dnia 26 maja 2020 r.