styczeń 2024

30 stycznia 2024

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

25 stycznia 2024  r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024-2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. […]

26 stycznia 2024

ZARZĄDZENIE NR 6/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 w województwie podlaskim do klas I publicznych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia oraz klas wstępnych i oddziałów przygotowania wojskowego w publicznych liceach ogólnokształcących i publicznych technikach, a także na semestr pierwszy klas I publicznych […]

23 stycznia 2024

ZARZĄDZENIE NR 5/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 powołanych Zarządzeniem nr 61/2023 z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie uzupełnienia składu wojewódzkich komisji konkursów przedmiotowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 powołanych Zarządzeniem nr 61/2023 z dnia 12 września 2023 roku Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. […]

23 stycznia 2024

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wskazane przez Podlaskiego Kuratora Oświaty do wydawania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci i uczniów: – niesłyszących, słabosłyszących, – niewidomych, słabowidzących, – z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Lp. Nazwa i adres Poradni: Uwagi 1 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, ul. […]

18 stycznia 2024

Podstawowe informacje o akredytacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego w województwie podlaskim

1. Akty prawne 1)   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) – dalej ustawa Prawo oświatowe; 2)    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 r.  poz. 1692) – […]

18 stycznia 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

15 stycznia 2024  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 50).  Tekst obwieszczenia

17 stycznia 2024

Zarządzenie nr 3/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy  Na podstawie art. 234 § 1 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465) oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr […]

15 stycznia 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej

10 stycznia 2023r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 31). Tekst obwieszczenia

12 stycznia 2024

Standardy ochrony małoletnich

Informacje w sprawie obowiązku opracowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. W związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), na podstawie art. 22b i 22c  Ustawy z dnia 13 maja 2016 r.  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na […]

10 stycznia 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

9 stycznia 2024 r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 26). Tekst obwieszczenia

10 stycznia 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

8 stycznia 2024 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 27 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 24). Tekst rozporządzenia

10 stycznia 2024

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2024 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej

Wysokość opłaty akredytacyjnej w 2024 roku wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej Minister Edukacji w dniu 21 grudnia 2023 r. ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2024 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2024 roku wynosi […]

10 stycznia 2024

Animacja o przygodach Franka w lesie dla dzieci w klasach 1-3 z zakresu wiedzy o lasach

Fundacja Wyszehradzka wraz z Lasami Państwowymi proponuje edukację dzieci w klasach 1-3 z zakresu wiedzy o lasach. W partnerstwie z Lasami Państwowymi powstała animacja o przygodach Franka w lesie, edukująca i propagująca dobre praktyki dotyczące zachowania w lesie, roli prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz przybliżająca najmłodszym wiedzę na temat lasów. Animacja jest w pełni darmowa […]