24 lutego 2017

Informacja na temat dofinansowania w 2017 r. kosztów realizacji zadań związanych z reformą edukacji

W roku 2017 w zasadach podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej, wyodrębnionej zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198, z późn. zm.), przewidziano możliwość ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o przyznanie dodatkowych środków finansowych w celu dofinansowania kosztów realizacji zadań oświatowych, w szczególności tych związanych z reformą edukacji. Projekt „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017” został uzgodniony ze stroną samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 14 lutego br. i przekazany do Ministerstwa Finansów w celu ich ostatecznego uzgodnienia. Planuje się, że na przełomie lutego i marca br. „Kryteria…” zostaną opublikowane na stronie internetowej MEN w zakładce FINANSOWANIE EDUKACJI – SUBWENCJA OGÓLNA DLA JST. W dokumencie tym zostaną zawarte wymogi formalne aplikowania o środki z ww. rezerwy, zostaną też zamieszczone – jako załączniki do „Kryteriów…” –  odpowiednie formularze do wypełnienia przez jednostki samorządu terytorialnego.

Środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego, pochodzące z ww. rezerwy, będą mogły zostać przeznaczone m.in. na dofinansowanie gimnazjów publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi (dotyczy zespołów szkół, w których nie funkcjonują szkoły podstawowe), a od września 2017r. przekształcanych w szkoły podstawowe, w zakresie:

  • doposażenia świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla uczniów z młodszych roczników,
  • doposażenia pomieszczeń do nauki w sprzęt (np. ławki, krzesła) niezbędny do przyjęcia uczniów z młodszych roczników,
  • dofinansowania remontów bieżących sanitariatów, w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodszych.

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły również ubiegać się o zwiększenie subwencji oświatowej z 0,4 % rezerwy z tytułu doposażenia  w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół i placówek oraz pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2017.

Zachowane zostały, istniejące w latach ubiegłych,  możliwości dofinansowania
z 0,4% rezerwy następujących zadań:

  • kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
  • pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w usuwaniu skutków zdarzeń losowych,
  • wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, tj. rada gminy, rada powiatu lub sejmik wojewódzki (art. 7 ust. 3 ww. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Ostateczną decyzję podejmie Minister Finansów, będący dysponentem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (art. 28 ust 3).

Załączniki

Informacja na temat dofinansowania w 2017 r.
Data: 2017-02-24, rozmiar: 112 KB